ชื่อ - นามสกุล :นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :23 ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
Telephone :0806639768
Email :warapang@outlook.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :