[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557  
 


แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557

 

กลยุทธ์  :  สพม.13
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้      
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด  
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ         
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา     
กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


10  จุดเน้น  :  สพม.13
จุดเน้นที่ 1   ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
จุดเน้นที่ 2   ส่งเสริมระบบนิเทศภายในและการประกันคุณภาพภายในเพื่อรอบรับการประเมินภายนอกรอบสาม
จุดเน้นที่ 3   ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการสร้างวินัยเชิงบวกและเพิ่มทักษะชีวิต (เพศศึกษา)
จุดเน้นที่ 4   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้นที่ 5   เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 6   ส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดเน้นที่ 7   ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
จุดเน้นที่ 8  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามของสถานศึกษา
จุดเน้นที่ 9  ส่งเสริมจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางศึกษา เพื่อการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
จุดเน้นที่ 10 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา


มาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่  1 :  ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1     :  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2:  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3:  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4     :  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5     :  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 9     :  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 10   :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11   :  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

มาตรฐานที่  2:  การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7     :  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12:  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่  3 :  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 6     :  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่  4 :  การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 8     :  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

ทิศทางของโรงเรียน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์)
วิสัยทัศน์
โรงเรียนห้วยยอดเป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญา เพื่อนำองค์กรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาได้มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1. นักเรียนจบตามหลักสูตรและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
-  ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 75  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 85  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 95  อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและชุมชนเป็นส่วนรวม
-  ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 30  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 50  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 70  อยู่ในระดับดี

กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ แบบมีส่วนร่วมเป็นระบบครบวงจร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนเป็นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและนำองค์กรสู่มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล


 

โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 1. บริหารพัสดุและสินทรัพย์
 2. พัฒนาสำนักงานบริหารงบประมาณ


ฝ่ายบริหารงานแผนงาน

 1. พัฒนางานนโยบายและแผน


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. พัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 3. ฝากลูกไว้กับโรงเรียน
 4. พัฒนาสายสัมพันธ์สร้างฝันให้เป็นจริง
 5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยความคิดชาญฉลาดด้วยยุทธศาสตร์ห้วยยอดโมเดล
 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 7. พัฒนาบุคลากรในการจัดองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (EIS)
 8. พัฒนาห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
 9. พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 11. การจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 12. พัฒนาปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์
 13. วันสำคัญ
 14. ซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 15. ธนาคารพอเพียง
 16. พัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
 17. ประกันคุณภาพสถานศึกษา
 18. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนห้วยยอด


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 1. พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
 3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร


ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่

 1. พัฒนาอาคารเรียนและจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. สู่แสงตะวัน (ซ่อมเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านภาษาไทย)
 2. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
 2. กีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
 3. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยค่ายคณิตศาสตร์
 4. อบรมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad (GSP) เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1. พัฒนาผู้เรียนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. ลานธรรม  รวมพลของสังคม
 2. ธรรมศึกษาเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีสู่วิถีชีวิตพอเพียง
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 2. กีฬายาวิเศษ
 3. กรีฑาและกีฬาระหว่างคณะสี
 4. พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอลและกรีฑา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 1. ปรับปรุงห้องและจัดซื้ออุปกรณ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก้าวสู่มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 1. พัฒนาการเรียนภาษาสู่สากลห้องสมุด

 1. พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( แนะแนว, ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์)

เงินบำรุงการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

จ้างบุคลากร  (ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ยาม  คนสวน  อื่นๆ) ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง


เงิน 15 ปีเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 1. บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 1. ตลาดนัดวิชาการ  (Academic  Market)
 2. จัดฐานการเรียนรู้  บูรณาการหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและอุปนิสัยพอเพียง
 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 4. ค่ายวิชาการ


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. รักการอ่าน
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 1. Huai-Yot  Math  Day
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. Science  Camp
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. ค่าย  Study  on  tour  ตามรอยตรัง


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  พลศึกษา

 1. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศและบริการชุมชน


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศมุ่งสู่สากล


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 1. เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่สากล


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว  ชุมนุม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์)

ห้องเรียนพิเศษ
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์


The Boys 1. Sezon izle Stranger Things 4. Sezon izle Tokyo Revengers izle Watch Money Heist: Korea La Casa de Papel: Kore izle La Casa de Papel: Kore 1. Sezon izle Erşan Kuneri izle Erşan Kuneri 1. Sezon izle Erşan Kuneri Netflix izle yakamoz s245 izle netflix yakamoz izle, Squid Game 2. Sezon izle Squid Game 1. Sezon izle Squid Game izle Hawkeye Türkçe altyazılı izle Hawkeye Türkçe Dublaj izle Hawkeye izle Peaky Blinders Türkçe Dublaj izle Peaky Blinders izle Peaky Blinders 6. Sezon İzle The Mandalorian izle The Mandalorian 1. Sezon İzle Pera Palas’ta Gece Yarısı İzle Pera Palas’ta Gece Yarısı 1. Sezon İzle Uysallar izle Peaky Blinders 6. Sezon İzle Wild Abandon izle Wild Abandon 1. Sezon İzle Grande Terim izle Grande Terim netflix izle Dexter new blood 1 sezon izle Dexter new blood izle Kardeş Payı 1. Sezon İzle Mermaid Prince izle Moon knight izle Moon knight 1 sezon izle Vikings Valhalla izle Archive 81 izle Reacher izle When They See Us izle Peacemaker izle Ice Age: Scrat Tales izle Sell Your Haunted House izle Shuumatsu no Harem izle Kore filmleri izle Hint Filmi izle Aile Filmleri izle Aksiyon filmi izle Animasyon Filmleri izle Bilimkurgu filmleri izle Fantastik Filmler izle Korku Filmi izle Korku Filmleri izle Komedi Filmleri izle Dram Filmleri izle İMDb En İyi Filmler izle Netflix Filmleri izle Aksiyon Filmi Önerileri Bilimkurgu film Önerileri 2022 Film Önerileri film siteleri Çocuk Sinema filmleri izle 2022 filmleri izle 2021 filmleri izle hd film izle film dizi izle Watch Netflix seehdmovies SeeHD SeeMovies Film izle Dizi izle Film izle Dizi izle Full film izle Seehdfilm Hentaizm Watch Cartoon Movies Watch Cartoons Online The Black Phone izle Black Adam izle Black Panther: Wakanda Forever izle Top Gun: Maverick izle Avatar 2 izle Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında izle Venom 2 izle Kraliyetin Gizli Koruyucuları Türkçe Dublaj İzle Kraliyetin Gizli Koruyucuları izle captain nova izle Honey Lemon Soda izle Yardım Çağrısı izle Desperate Riders izle Kakegurui 2: Ultimate Russian Roulette izle Night Flight izle Songbird izle Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları izle Character izle One in a Hundred Thousand izle Doğal Işık izle Garip Bülbül Neşet Ertaş izle Anadolu Leoparı izle John Wick: Chapter 4 izle Bilincin sınırları izle Bergen izle Avatar 2 izle Aquaman and the lost kingdom izle Aquaman 2 izle Aquaman ve Kayıp Krallık izle Eternals izle muddy izle the alpines izle tre nøtter til askepott izle Bal Ülkesi izle 2022 filmleri izle porno izle dune çöl gezegeni izle örümcek adam eve dönüş yok izle hentaizm Hentai Anime izle Hentai izle hentaizm After Class Lesson izle Türkçe Dublaj Hentai izle Türkçe Altyazılı Hentai izle Maki chan to Nou izle Real Eroge Situation! The Animation izle Swing Out Sisters OVA izle Mankitsu Happening izle