[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557  
 


แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557

 

กลยุทธ์  :  สพม.13
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้      
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด  
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ         
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา     
กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


10  จุดเน้น  :  สพม.13
จุดเน้นที่ 1   ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
จุดเน้นที่ 2   ส่งเสริมระบบนิเทศภายในและการประกันคุณภาพภายในเพื่อรอบรับการประเมินภายนอกรอบสาม
จุดเน้นที่ 3   ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการสร้างวินัยเชิงบวกและเพิ่มทักษะชีวิต (เพศศึกษา)
จุดเน้นที่ 4   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้นที่ 5   เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 6   ส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดเน้นที่ 7   ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
จุดเน้นที่ 8  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามของสถานศึกษา
จุดเน้นที่ 9  ส่งเสริมจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางศึกษา เพื่อการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
จุดเน้นที่ 10 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา


มาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่  1 :  ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1     :  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2:  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3:  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4     :  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5     :  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 9     :  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 10   :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11   :  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

มาตรฐานที่  2:  การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7     :  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12:  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่  3 :  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 6     :  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่  4 :  การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 8     :  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

ทิศทางของโรงเรียน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์)
วิสัยทัศน์
โรงเรียนห้วยยอดเป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญา เพื่อนำองค์กรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาได้มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1. นักเรียนจบตามหลักสูตรและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
-  ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 75  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 85  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 95  อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและชุมชนเป็นส่วนรวม
-  ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 30  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 50  อยู่ในระดับดี
-  ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 70  อยู่ในระดับดี

กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ แบบมีส่วนร่วมเป็นระบบครบวงจร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนเป็นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและนำองค์กรสู่มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล


 

โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 1. บริหารพัสดุและสินทรัพย์
 2. พัฒนาสำนักงานบริหารงบประมาณ


ฝ่ายบริหารงานแผนงาน

 1. พัฒนางานนโยบายและแผน


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. พัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 3. ฝากลูกไว้กับโรงเรียน
 4. พัฒนาสายสัมพันธ์สร้างฝันให้เป็นจริง
 5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยความคิดชาญฉลาดด้วยยุทธศาสตร์ห้วยยอดโมเดล
 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 7. พัฒนาบุคลากรในการจัดองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (EIS)
 8. พัฒนาห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
 9. พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 11. การจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 12. พัฒนาปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์
 13. วันสำคัญ
 14. ซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 15. ธนาคารพอเพียง
 16. พัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
 17. ประกันคุณภาพสถานศึกษา
 18. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนห้วยยอด


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 1. พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
 3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร


ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่

 1. พัฒนาอาคารเรียนและจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. สู่แสงตะวัน (ซ่อมเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านภาษาไทย)
 2. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
 2. กีฬาเพื่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
 3. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยค่ายคณิตศาสตร์
 4. อบรมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad (GSP) เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1. พัฒนาผู้เรียนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. ลานธรรม  รวมพลของสังคม
 2. ธรรมศึกษาเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีสู่วิถีชีวิตพอเพียง
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 2. กีฬายาวิเศษ
 3. กรีฑาและกีฬาระหว่างคณะสี
 4. พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอลและกรีฑา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 1. ปรับปรุงห้องและจัดซื้ออุปกรณ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก้าวสู่มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 1. พัฒนาการเรียนภาษาสู่สากลห้องสมุด

 1. พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( แนะแนว, ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์)

เงินบำรุงการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

จ้างบุคลากร  (ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ยาม  คนสวน  อื่นๆ) ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง


เงิน 15 ปีเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 1. บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 1. ตลาดนัดวิชาการ  (Academic  Market)
 2. จัดฐานการเรียนรู้  บูรณาการหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและอุปนิสัยพอเพียง
 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 4. ค่ายวิชาการ


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. รักการอ่าน
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 1. Huai-Yot  Math  Day
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. Science  Camp
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. ค่าย  Study  on  tour  ตามรอยตรัง


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  พลศึกษา

 1. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศและบริการชุมชน


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศมุ่งสู่สากล


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 1. เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่สากล


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว  ชุมนุม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์)

ห้องเรียนพิเศษ
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์