[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวันด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์

เจ้าของผลงาน : apinya2123
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 3417    จำนวนการดาวน์โหลด : 4142 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเนื้อหาจำนวน    7 เล่ม  ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 40 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 7 เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  3)  แบบสอบถมความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  และการทดสอบค่าที (t-test)
            ผลการศึกษาพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  สำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.97/81.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากศึกษาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43  S.D = 0.67)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่องกรด-เบส และเคมีไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6/เม.ย./2563
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 18/มี.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชุด English Around me วิชา อ21206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวันด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 26/มิ.ย./2561
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด 25/มิ.ย./2561