[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

เจ้าของผลงาน : จันทิมา มะเกลี้ยง
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 3235    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  13  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  484  คน  โดยแต่ละห้องเรียนคละความสามารถและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/13 โรงเรียนห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  2560  จำนวนนักเรียน 33 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 5  เล่ม  และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 20 แผน ใช้เวลา 20  คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า
  
                    1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13/80.26  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา
อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.5934 หรือร้อยละ 59.34
                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy  Reading วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.53  และ S.D. = 0.55 )
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่องกรด-เบส และเคมีไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6/เม.ย./2563
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 18/มี.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชุด English Around me วิชา อ21206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30/มิ.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวันด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ 26/มิ.ย./2561
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด 25/มิ.ย./2561