[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่องกรด-เบส และเคมีไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2930 / ดาวน์โหลด : 2239 ) เจ้าของ นางจันทิมา รอดพ้น
6/เม.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา FullText
2 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ( อ่าน : 4692 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจันทิมา รอดพ้น
18/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชุด English Around me วิชา อ21206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 5810 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอัศวพล มืดทอง
30/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวันด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์( อ่าน : 3417 / ดาวน์โหลด : 4142 ) เจ้าของ apinya2123
26/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด( อ่าน : 3236 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ จันทิมา มะเกลี้ยง
25/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง วิชา ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 5357 / ดาวน์โหลด : 2548 ) เจ้าของ นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ
25/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9 เรื่องลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 4420 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศยานนท์ บุญยัง
25/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ง30248 ช่างประกอบติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 4354 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ธนวัฒน์ ไชยบุตร
25/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การออกแบบและเขียนเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML รายวิชา ง30231 ออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 2251 / ดาวน์โหลด : 3181 ) เจ้าของ ธีรารัตน์ สิทธิรักษ์
24/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ( อ่าน : 3869 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางขนิษฐา ช่วยดิษ
24/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชา ท22102 ภาษาไทย4 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 2416 / ดาวน์โหลด : 421 ) เจ้าของ นางสาวมลิวัลย์ ทองขวัญ
24/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง การใช้คำสั่งและการแก้ปัญหา รายวิชา ง30234 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด( อ่าน : 2242 / ดาวน์โหลด : 373 ) เจ้าของ นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
24/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สมการกำลังสอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 3004 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์
22/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2232 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดาระเกตุ คงบัน
22/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาเคมีตามเทคนิคของโพลยา( อ่าน : 2243 / ดาวน์โหลด : 753 ) เจ้าของ เบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล
19/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3790 / ดาวน์โหลด : 3240 ) เจ้าของ นางสาวพัชรี ผลความดี
22/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษชุด The Wonderful Thailand รายวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษสู่สากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 2812 / ดาวน์โหลด : 462 ) เจ้าของ นางชุติมา จันทร์สุขศรี
30/มี.ค./2561
ผลงานทางการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 3006 / ดาวน์โหลด : 586 ) เจ้าของ สุภาภรณ์ น้ำผุด
2/พ.ค./2560
ผลงานทางการศึกษา < ไม่มี >
19 รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสอนแบบ Active Learning โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 5886 / ดาวน์โหลด : 621 ) เจ้าของ นางสุภาภรณ์ น้ำผุด
16/มี.ค./2560
ผลงานทางการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน : 4909 / ดาวน์โหลด : 2900 ) เจ้าของ นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ์
13/มี.ค./2560
ผลงานทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>