[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายสุุชีพ ทิพย์นุ้ย
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางถาวร สังข์สุวรรณ
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางนฤมล เจษฎารมย์
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายไพศาล ธรรมิกบวร
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายธนวัฒน์ ไชยบุตร
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายมณเฑียร วรรณแสงทอง
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางธีรารัตน์ สิทธิรักษ์
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางนันท์ธีรา สินภิบาล
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวศิริยา พิกุล
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นายจรูญ รักบุตร
ครู
ครูผู้สอน
นายอารักษ์ บำเพ็ญ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
นางสุกัญญา จงใจ
พนักงานราชการ
บรรณารักษ์/ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : เจ้าหน้าที่
12 : พนักงานบริการ
13 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน