[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสาธร ขวัญนุ้ย
ครู คศ.2
ครููููผู้สอน
นางสาวอรวรรณ ภู่อมรรัตน์
ครู คศ.2
ครููููผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายอดุลย์ ณ ระนอง
ครูู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ดำนิล
ครูู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวอุบลรัตน์ มิ่งรัตนสิริกุล
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางยินดี นิลแก้ว
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวรวุฒิ เหล็กเกิดผล
ครู คศ.2
ครููููผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวการกวิน ศรีเทพ
ครูู คศ.3
ครููููผู้สอน
นางสาวฐาปณี อัมพันธ์
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวไมตรี รักซ้อน
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางสาวณัฎฐกัณจน์ ไชยภักดี
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางอภิญญา โบว์พัฒนากุล
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางจันทิมา รอดพ้น
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวกวินตรา บุญรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
นางสาวกันติกา เอียดแอ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : เจ้าหน้าที่
12 : พนักงานบริการ
13 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน