[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางวลัย กัลป์จารุ
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวีรชัย ตรังวัชรกุล
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธุ์
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางนารีรัตน์ ขวัญนุ้ย
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสุภาภรณ์ น้ำผุด
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายสุรชาติ หลุ่งหม่าน
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสุภาวดี ชินนาพันธ์
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางวิฬาวัลย์ สีสุข
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษบา ชูคำ
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางสาวศยานนท์ บุญยัง
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางชุติกาญจน์ ศาสนาอภิชาติ
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา ภักดีบุญ
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : เจ้าหน้าที่
12 : พนักงานบริการ
13 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน