[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางนันทนา กาญจนะ
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
ครู คศ.3
ครูผู้สอน
นางสาวอาภรณ์ ไทยกลาง
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวมลิวัลย์ ทองขวัญ
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
นางสาวภุมริน กลิ่นเพชร
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวนิตยา นุ้ยพั้ว
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ สิริพันธ์พงศ์
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวจันทิมา สั้นเต็ง
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวอรยา ชัยสุข
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวรชฏ จันพุ่ม
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
นางสาวสุภารัตน์ สินไชย
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : เจ้าหน้าที่
12 : พนักงานบริการ
13 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน