[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง




การเลื่อนวิทยฐานะ
[ 30/พ.ย./2561 ] Logbook ฉบับเขียนมือ_โรงเรียนห้วยยอด ( 150 / ) โดย admin
[ 7/พ.ย./2561 ] โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 - 5) ( 117 / ) โดย admin
[ 10/ต.ค./2561 ] โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 ปรับปรุงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ( 169 / ) โดย admin
[ 18/ส.ค./2561 ] แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ PLC โรงเรียนห้วยยอด ( 326 / ) โดย admin
[ 3/ส.ค./2561 ] โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล) ปรับปรุงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ( 380 / ) โดย admin
[ 25/ก.ค./2561 ] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ( 291 / ) โดย admin
[ 31/พ.ค./2561 ] ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ( 370 / ) โดย admin
ข่าวสารทั่วไป
29 โดย : admin
29/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 61 / )
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยกองธรรมสนามหลวงได้กำหนดให้โรงเรียนห้วยยอดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 โดยใช้เป็นสนามสอบในระดับชั้นตรี-โท-เอก อ่านต่อ....
28 โดย : admin
28/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมนิเทศติดตามการสอน แนะนำครูใหม่ และกิจกรรม Big cleaning day ( 55 / )
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมนิเทศติดตามการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แนะนำครูใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรม Big cleaning day ในคาบเรียนที่ 9 เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยการรักษาความสะอาดและการทำงาน อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
30 โดย : admin
30/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนจังหวัดตรังเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ( 59 / )
    นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนจังหวัดตรังเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ....
21 โดย : admin
21/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นางสาวเอกปวีร์ สีฟ้า นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ( 94 / )
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นางสาวเอกปวีร์ สีฟ้า นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเพื่อรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจั อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
29 โดย : admin
29/ต.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการและครูแกนนำเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 ( 129 / )
    วันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้องและครูอานนท์ คงเฝือ ครูแกนนำพอเพียงเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Ve อ่านต่อ....
12 โดย : admin
12/ต.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ( 160 / )
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยากรโดยคุณครูจรวยพรรณ อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]
16/ก.พ./2561
โดย : Waraporn Plodplong   
5 stars ( 5 / 1 )

โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด ( 437 / )
    โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]
30/ม.ค./2560
โดย : Waraporn Plodplong   
5 stars ( 5 / 1 )

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 714 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


30 เจ้าของ นายอัศวพล มืดทอง
30/มิ.ย./2561
4.5 stars ( 4.5 / 36 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชุด English Around me วิชา อ21206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 394 / )
26 เจ้าของ apinya2123
26/มิ.ย./2561
4.5 stars ( 4.5 / 8 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวันด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ( 261 / )
(25/มิ.ย./2561) รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 203 ) เจ้าของ จันทิมา มะเกลี้ยง
(25/มิ.ย./2561) รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง วิชา ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 521 ) เจ้าของ นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ
(25/มิ.ย./2561) รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9 เรื่องลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 273 ) เจ้าของ นางสาวศยานนท์ บุญยัง
(25/มิ.ย./2561) รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ง30248 ช่างประกอบติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยยอด ( อ่าน : 300 ) เจ้าของ ธนวัฒน์ ไชยบุตร
(24/มิ.ย./2561) รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การออกแบบและเขียนเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML รายวิชา ง30231 ออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 232 ) เจ้าของ ธีรารัตน์ สิทธิรักษ์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 59 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังรูปภาพ
052801page06.jpg
 
052801page05.jpg
 
ลิงก์ภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook โรงเรียนห้วยยอด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
293 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
300 คน
สถิติเดือนนี้
5833 คน
สถิติปีนี้
92715 คน
สถิติทั้งหมด
333499 คน
IP ของท่านคือ 54.82.10.219
(Show/hide IP)