[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

  หนังสือจาก สพฐ.
ข่าวสารทั่วไป
15 โดย : admin
15/พ.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.13 เยี่ยมโรงเรียนห้วยยอดเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 19 / )
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษาและนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ....
4 โดย : admin
4/พ.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ( 46 / )
    วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด อ่านต่อ....
อินทนิลลือเลี่อง
27 โดย : admin
27/มี.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นายณัฐวุฒิ ช่วยศรี ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอดรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี โดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 86 / )
    นายณัฐวุฒิ ช่วยศรี ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2553 ระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79 โดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกร อ่านต่อ....
23 โดย : admin
23/มี.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา ( 64 / )
    วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา ” อ่านต่อ....
สู่สถานศึกษาพอเพียง
12 โดย : admin
12/พ.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนห้วยยอดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงให้แก่โรงเรียนต่างๆ ( 18 / )
    วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2560 คณะครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง Version 3.3 ให้แก่คณะคร อ่านต่อ....
23 โดย : admin
23/มี.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คณะผู้วิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโครงการบทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามกัมมาจลกับบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ( 56 / )
    วันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะผู้วิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเกี่ยวการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำโครงการ "บทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามก อ่านต่อ....
เล่าสู่กันฟัง
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
admin
29 เรื่อง
[ มือเก่า ]
30/ม.ค./2560
โดย : Waraporn Plodplong   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 102 / )
    แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ....
blog :
จำนวน :
ระดับ :
เวลา :
maliwan
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
21/ก.ค./2559
โดย : maliwan thongkhwan   
5 stars ( 5 / 2 )

สื่อเกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทย และวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 1219 / )
    สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดอักษรไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


2 เจ้าของ สุภาภรณ์ น้ำผุด
2/พ.ค./2560
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 24 / )
16 เจ้าของ นางสุภาภรณ์ น้ำผุด
16/มี.ค./2560
4.5 stars ( 4.5 / 5 )
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสอนแบบ Active Learning โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 457 / )
(13/มี.ค./2560) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน : 374 ) เจ้าของ นางสาวสุภาวดี ชินนาพันธ์
(13/ต.ค./2558) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1749 ) เจ้าของ นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช
(22/ธ.ค./2557) รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2343 ) เจ้าของ นางสาวการกวิน ศรีเทพ
(13/ต.ค./2557) รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2556 ( อ่าน : 773 ) เจ้าของ นางสาวสุนีย์ พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด
(13/ก.พ./2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555 ( อ่าน : 1170 ) เจ้าของ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 35 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฎิทินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คลังรูปภาพ
112217my_king9.jpg
 
112218my_king9.jpg
 
ลิงก์ภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
25 คน
สถิติเดือนนี้
3968 คน
สถิติปีนี้
25375 คน
สถิติทั้งหมด
201241 คน
IP ของท่านคือ 54.196.24.102
(Show/hide IP)