แบบทดสอบ
เรื่อง พื้นฐานการสร้างเอกสาร จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูถาวร สังข์สุวรรณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำสั่ง Ctrt + N ใช้ในกรณีใด
   ปิดแฟ้มเอกสาร
   บันทึกแฟ้มเอกสาร
   เปิดแฟ้มเอกสารใหม่
   เรียกเอกสารเก่ามาแก้ไข

ข้อที่ 2)
ชื่อเอกสารใหม่ที่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดกำหนดให้โดยอัตโนมัติคือข้อใด
   File1
   Text1
   Layout1
   Document1

ข้อที่ 3)
ต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหลังเคอร์เซอร์ 1 ตัวอักษรปฏิบัติอย่างไร
   คลิกที่ปุ่ม
   กดปุ่ม Delete
   กดปุ่ม Backspace
   กดปุ่ม Backspace หรือ Delete

ข้อที่ 4)
ผลที่เกิดจากการพิมพ์ข้อความไปเรื่อย ๆ โดยไม่กดปุ่ม Enter คือข้อใด
   ข้อความยาวเกินกั้นหลังที่ตั้งไว้
   ข้อความถูกจัดขึ้นย่อหน้าไม่ให้โดยอัตโนมัติ
   ข้อความถูกจัดขึ้นบรรทัดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
   ข้อความที่พิมพ์จะถูกจัดให้อยู่ภายในบรรทัดเดียวกันอย่างอัตโนมัติ

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเลือกข้อความทั้งหมด
   Ctrl + V
   Ctrl + P
   Ctrl + C
   Ctrl + A

ข้อที่ 6)
1.เลือกข้อความที่ต้องการ 2. คลิกที่เมนู Edit > Cut   3. คลิกเมาส์ตรงตำแหน่งที่ต้องการ 4. คลิกเมนู Edit > Paste
คือขั้นตอนในข้อใด

   การลบข้อความ
   การแทนที่ข้อความ
   การคัดลอกข้อความ
   การเคลื่อนย้ายข้อความ

ข้อที่ 7)
ข้อใดคือวิธีการยกเลิกคำสั่งครั้งสุดท้ายที่ได้ทำไป
   คลิกปุ่ม
   คลิกปุ่ม
   คลิกปุ่ม
   คลิกปุ่ม

ข้อที่ 8)
คลิกเมนู View > Print Layout จะได้มุมมองแบบใด
   มุมมองปกติ
   มุมมองเหมือนพิมพ์
   มุมมองเค้าโครงเว็บ
   มุมมองแมปเอกสาร

ข้อที่ 9)
การบันทึกแฟ้มเอกสารที่มีอยู่แล้วเป็นแฟ้มเอกสารใหม่ปฏิบัติอย่างไร
   กดแป้น Ctrl + S
   คลิกที่ปุ่ม     บนแถบเครื่องมือ
   คลิกที่เมนูแฟ้ม > เลือกคำสั่งบันทึก
   คลิกที่เมนูแฟ้ม > เลือกคำสั่งบันทึกเป็น

ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกแฟ้มเอกสาร
   สามารถบันทึกได้โดยการคลิกปุ่ม
   การบันทึกเอกสารชื่อเดิมทำได้โดยการเลือกแฟ้ม > บันทึก
   การบันทึกแฟ้มเอกสารควรบันทึกเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
   ส่วนขยายของแฟ้มเอกสาร ถ้าไม่ระบุโปรแกรมจะกำหนดให้เป็น .Doc

ข้อที่ 11)
ถ้าต้องการเปิดเอกสารเดิม จะต้องคลิกปุ่มใดบนแถบเครื่องมือ
   
   
   
   

ข้อที่ 12)
รูปแบบตัวอักษรในข้อใดไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้
   รูปแบบตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย JS
   รูปแบบตัวอักษรที่ลงท้ายด้วย New
   รูปแบบตัวอักษรที่ลงท้ายด้วย UPC
   สามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ทุกรูปแบบ

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือแถบเครื่องมือการใส่สีให้กับตัวอักษร
   
   
   
   

ข้อที่ 14)
ข้อใดคือขั้นตอนการตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แฟ้ม >การตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แก้ไข >การตั้งค่าหน้ากระดาษ
   มุมมอง >การตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แทรก >การตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข้อที่ 15)
ระยะห่างจากริมกระดาษถึงข้อความที่อยู่ในกระดาษทั้ง 4 ด้าน เรียกว่า
   ระยะขอบ
   ริมกระดาษ
   การวางแนว
   หัวกระดาษท้ายกระดาษ

ข้อที่ 16)
ข้อใดกล่าวถึงการแทรกเลขหน้าไม่ถูกต้อง
   คลิกที่เมนู Insert > Page Number
   การแทรกเลขหน้าต้องเริ่มต้นที่หน้า 1 เท่านั้น
   สามารถจัดตำแหน่งเลขหน้า ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
   สามารถแทรกเลขหน้าได้ทั้งด้านบน ด้านล่าง ของกระดาษ

ข้อที่ 17)
การตรวจสอบเอกสาร ก่อนออกจากเครื่องพิมพ์จริง ต้องปฏิบัติอย่างไร
   คลิกเมนูมุมมอง > เลือกปกติ
   คลิกรูป บนแถบเครื่องมือ
   คลิกรูป บนแถบเครื่องมือ
   คลิกเมนูมุมมอง > เลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ข้อที่ 18)
งานในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำเอกสารคือข้อใด
   การบันทึกแฟ้มข้อมูล
   การทำสำเนาแฟ้มข้อมูล
   การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
   การพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

ข้อที่ 19)
ข้อใดไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ได้
   คลิกปุ่ม
   กดปุ่ม Ctrl + P
   กำหนดช่วงหน้า1-2-3
   คลิกเมนู File > Print

ข้อที่ 20)
เอกสารฉบับหนึ่งมี 5 หน้า ต้องการสั่งพิมพ์จำนวน 4 สำเนา จะได้เอกสารทั้งหมดกี่แผ่น
   4 แผ่น
   5 แผ่น
   9 แผ่น
   20 แผ่น